Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Konto Konto

REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GaPa Fashion

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Polski, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: GaPa Fashion Grażyna Parczewska, ul. Krzywa 6, 21-530 Chotyłów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,  NIP: 537-000-41-39, adres email: esklep@gapafashion.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Warunki techniczne korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług sprzedaży oferowanych przez Sklep, Klient powinien dysponować:

a) aktywnym połączeniem z Internetem, pozwalającym na obustronną komunikację przez protokół HTTP

b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji

c) aktywny adres e-mail

2. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Koszt połączeń zgodny z taryfą operatora.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 

§4

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie na 5 dni roboczych i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Numer konta do wpłat: Santander Bank Polska:  87 1500 1012 1210 1002 7905 0000.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub  Paczkomatów InPost

2. Sklep wysyła zamówiony towar w terminie 3 dni roboczych:

a) od dnia złożenia zamówienie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze towaru

b) od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu w przypadku przedpłaty

3. Dostawa następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego. Regulaminy usług firm kurierskich: InPost  https://inpost.pl/regulaminy; DHL http://www.dhlparcel.pl Paczkomaty In Post: https://inpost.pl/regulaminy

 

4. Przeniesienie własności towaru na Kupującego następuje w momencie odbioru przez niego towaru.

5. Dowodem zakupu towaru jest faktura.

 

§6

Reklamacje

 

1. W przypadku reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Gdy naprawa bądź wymiana wadliwego towaru na towar pełnowartościowy jest niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient otrzyma także zwrot poniesionych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.

 

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 
 lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r., poz. 827  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu odbioru towaru przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.                                                    Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, oprócz kosztu odesłania towaru.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to  konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru. To znaczy dopuszczalne jest  przymierzenie zakupionego Towaru oraz wykonanie takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.  W przypadku podjęcia przez Klienta zachowania (czynności) w stosunku do zakupionego Towaru, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą, ponosi On odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości Towaru                                                                                               

                                                                                               

5. Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez niego
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 - 4 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

                                                                                              §8     

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.Więcej w zakładce polityka prywatności https://gapafashion.pl/polityka-prywatnosci

 

 

§9

Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest GaPa Fashion Grażyna Parczewska z siedzibą w Chotyłowie, pod adresem: ul. Krzywa 6, Chotyłów, 21-530 Piszczac.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl